بتن ریزی در شرایط آب و هوایی گرم

یکی از مهمترین عوامل و شرایط بتن ریزی موثر دربتن ریزی باعمر بالاآشنایی با  شرایط آب وهوایی محیط پروژه است البته کشور ما چهار فصل میباشدمناطقی گرمسیر ومناطقی سردسیر وبه مقضیای  این مناطق بتن ریزی متناسب باوضیعت آن اجرا میشوددر اینجا در مورد هر کدام به اختصار توضیح می آوریم.

بتن ریزی کف

بتن ریزی در هوای گرم

هوای گرم (33+درجه سانتی گراد ) باعث نیازبیشتر  بتن  به آب ودر نتیجه افزایش سرعت افت وکاهش کیفیت بتن تازه وسخت شده میشود.

هوای گرم موجب افزایش سرعت سخت تر شدن بتن وایجادمشکل در پرداخت وعمل آوری بتن میشود.

افزایش ایجادترک خوردگی دربتن قبل از اجرای برش بتن بوسیله ای کاتر میشود.

باعث نشست بتن به علت سخت تر شدن کنترل حباب بتن میشود

کاهش پیوستگی میان بتن ومیلگرد میشود

کاهش مقاومت بتن در دراز مدت وافزایش سایش وخور ندگی میشود

باعث نفوذ پذیری بتن میشود

رعایت برخی نکات در اجرای بتن ریزی در هوای گرم

پرهیز از مصرف سیمان های گرم وسیمان های زود گیر یعنی سیمان های بسیار ریز

برای پایین نگه داشتن آب مخلوط بتن از یخ یاآب با دمای بسیار پایین استفاده کنیم

چون دمای ویژه آب 4الی 5 برابرنسبت به سیمان وسنگدانه هاست از فوق روان کننده ها که خاصیت زود گیر دارند استفاده نکنیم.

امین بتن