اجرای بتن ریزی کف سوله و پارکینگ

اما دراجرای بتن ریزی کف چندین مراحل وجود دارد

  • اولین مرحله کنترل سطح کار البته این راباید بدانیم درکف سوله ها اغلب موارد پستی وبلندی های در زمان غلتک زنی باقی می ماند که باید کنترل(توسط دوربین لیزری  ) شود تا ضخامت بتن در کل پروژه یکسان اجرا گرددونیازی به تعمیر بعد زمان کوتاه نباشد
  •   مرحله  دوم تمییز کردن سطح کاروبرداشتن سنگ های بزرگ که مانع اجرای و کم کردن کیفیت بتن کف می شوند
  • مرحله سوم بتن مگر ریزی (بتنی با عیار سیمان پایین وباضخامت کم )تا از نفوذ آب بتن  وترک درسطح  بتن کف وغیره جلوگیری کند
  • مرحله چهارم آرماتور بندی  باید دراین مرحله از شبکه بندی درست واصولی (استاندارد )بهره گرفت واز میلگرد های زنگ زده وپوسیده در اجرای آرماتور بندی جلوگیری کرد البته آرماتور های آماده (مش )این مشکل راحل کرده است ودر کنار این آرماتور ها چندین سال است که آرماتور های الیافی جدید به بازار آمده که از نظر هزینه وسرعت کاری بی نظیر بوده ودرحال پیشرفت های جدید تری نیز بوده (کشور های اورپایی وآسیای شرق )ودر سالهای آینده به بازار جهانی راه می یابند
  • دقت در اختلاط  ومیزان عیاربتن تا پایان پروزه
  • عمل آوری وپرداخت توسط ماله برقی  ماله پروانه  وتا بدست آوردن سطح صیقلی وزیبا
  • ایجاد درزهای انبساطی استاندارد توسط دستگاه کاتر
  • آب پاشی مداوم  برروی سطح بتن برای مانده گاری وعمر بالای بتن
  • نگهداری از کف بتنی باجلوگیری از هر گونه الودگی وموادمخرب

اما بایددانست  آنچه در انجام اجرای کف بتنی  مهم و ویژه جلوه می کند جلوگیری  از خطای انسانی در انجام کار است

شرکت ارشیا بتن با شنا سایی این  مشکلات وخطاها  در اجرای کف بتنی از  آن جلوگیری می کند  و پیشتاز ونوآوری رابه شما عزیزان در پروژهایتان هدیه می کند.

شرکت ارشیا بتن باداشتن کادری مجرب وباسابقه ومهندسین متخصص ومتعهدوبابهره مندی از ماله برقی (ماله پروانه ای ) برای صیقلی ویک دست کردن سطح بتن کف ودوربین لیزی برای تراز کردن سطح کار وهمچنین دستگاه کاتر برای اجرای درز های انبساطی کف بتنی یکی از شرکت های مدرن ویشرفته کشور دراین زمینه می باشد واز نظر کیفیت وسرعت کاری بی نظیر بوده است وبا آمادگی کامل یاری گر شما عزیزان در پروژهایتان در سراسرکشور می باشد

امین بتن