قیمت دستمزد اجرای آرماتوربندی چگونه محاسبه می شود؟د

قیمت دستمزد اجرای آرماتور بندی با چندین فاکتور لحاظ و محاسبه می گردد 1وزن و کیلوگرم میلگرد های فلزی 2سایز میلگرد های فلزی و ابعاد متصل شدن میلگردها 3 براساس متری 4 عوامل کوچک دیگر که هنگام بازدید از مکان کار بیان می شود

بهتر است بدانیم آرماتور بندی رکن اصلی و مهم در کف سازی های بتنی و سازه های بتنی از نظر مهندسین و کارشناسان ساختمانی است و همواره داشتن یک آرماتوربندی اصولی و استاندارد دغدغه کارفرمایان در صنعت بتن است

آرماتور بندی باعث ایجاد مقاومت بتن در برابر انواع فشارها ی کششی و خمشی می شود و هر چه از مصالح استاندارد و افراد متخصص با ابزار مناسب استفاده شود بر استحکام آن افزوده می شود

آرماتوربندی چیست؟

متصل کردن  میلگرد های فولادی با سایز مناسب بطور منظم و متناسب توسط سیم مفتول استاندارد را آرماتوربندی می گویند

در ارماتور بندی کف سازی های سخت صنعتی باید دقت شود که فاصله ای میلگردهااز قالب بندی به اندازه کافی (5الی 6)سانتی متر باشد تاضمن فاصله ای مناسب باعت ایجاد اشکال در بتن ریزی نشود و همچنین از اسپیسر (خرک های پلاستکی ) برای جداسازی میلگردهای فولادی از زمین بهره گرفت

در آرماتوربندی باید از میلگردهای سالم (غیر زنگ زده ) و سایز متناسب محل کار استفاده کرد وهمچنین از  دستگاه برش و ابزار استاندارد وافراد مهار ومتخصص بهره گرفت تا علاوه بر افزایش مقاومت بتن از هدر رفتن مصالح جلوگیری به عمل آورد

بازدید از محل کارو نحوه ارایه خدمات  برعهده پیمانکار و مصالح و نقشه اجرای آرماتور بندی بر عهده ای کار فرما می باشد و قرارداد با توافق طرفین و عرف معمول کار است

 

امین بتن