افزودنی های بتن

افزودنی های بتن :

افزودنی های بتن ،افزودنی ها  موادشیمیایی مخلوط در آب هستند که  خیلی به ندرت بصورت پودر تولید می شوند وبه بتن قبل یا همزمان ترکیب بتن مخلوط می شوند و به مقدارتقریبا 5% از وزنی سیمان را تشکیل می دهد و برای کمک به خواص مناسب بتن در حلت تازه اضافه می شود

مواد افزودنی های بتن موادی هستند که علاوه بر آب،سیمان،سنگدانه به مقدار خیلی کم تقریبا 5%وزنی سیمان به بتن در زمان اختلاط اضافه می شوند و مقدار مصرف افزودنی هابصورت درصد وزنی  نسبت به سیمان محاسبه و مخلوط می شود باید صاحبان یا کار فرمایان توجه داشته باشند بیشترین شاید مهمترین مطلب برای استفاده از افزودن های بتن فهمیدن مقدار درست افزودنی ها نسبت به بتن است زیرا کمترین اشتباه در مورد این پارامتر بیشترین خسارت و هدر رفتن بتن را به همراه خواهد داشت .

شکل های تولید افزودنی ها بتن به یک شکل نیست و به شکل پودر جامد ،سوسیانسیون یا محلول وجود دارد شکل مصرف مواد افزودنی در بتن و ملات بصورت محلول یا پودری است و میزان مصرف مجاز موادافزودنی ،بر حسب وزن سیمان که توسط تولید کننده مشخص و معین می گردد مورد استفاده قرار میگیرد

اگر بخواهیم کامل تر و بهترمواد افزودنی را بیان کنیم افزودنی های بتن   به موادی به غیر از آب ،سیمان ،سنگدانه ها که بصورت محلول ،پودری و سوسپانسیون هستند  و با الیاف های  متناسب خود درزمان اختلاط یا درست قبل از اختلاط به بتن اضافه می شوند

افزودنی های بتن رنگ متفاوتی دارندو شناختن آنها از یکدیگر آسان است وگاه همین تغییر رنگ دلیل بر فاسد بودن آنهاست و غلظت مواد افزودنی بتن با هم متفاوت است وهر چه مواد افزودنی رقیق تربه دلیل اختلاط بهتر بوده و ترجیح داده می شود ولی با هزینه بالا و مقدار بیشتر را در پی خواهد داشت

یکی از عوامل  در تعیین کیفیت مواد افزودنی های بتن مقدار  pHانهاست

 

 

امین بتن